Privacyverklaring

Haptotherapie Vlaardingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring staat beschreven hoe Haptotherapie Vlaardingen omgaat met uw privacy en persoonsgegevens.


Tijdens het intakegesprek (de eerste afspraak waarmee u de behandeling start) vragen wij u een document te ondertekenen waarin staat dat u deze privacy verklaring hebt gelezen en begrepen. Zonder deze ondertekening kan de behandeling niet starten.


Haptotherapie Vlaardingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • uw gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waar ze voor zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, anders dan hieronder beschreven.

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • geen persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Haptotherapie Vlaardingen via de onderstaande contactgegevens.


Persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Haptotherapie Vlaardingen: info@haptotherapievlaardingen.nl


Haptotherapie Vlaardingen verkrijgt te persoonsgegevens van uzelf, die u aan ons verstrekt via website, email, telefoon, app en persoonlijk gesprek, indien dit relevant is voor de intake, begeleiding en/of behandeling. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening, zoals huisarts. Hiervoor dient u schriftelijk toestemming te verlenen.


persoonsgegevens zijn:

 • naw-gegevens,

 • contactgegevens zoals mailadres en telefoonnummers.

 • geboortedatum

 • geslacht.

 • zorgverzekeraar


Dossiergegevens.

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat wij een dossier bijhouden. Dat is ook wettelijk verplicht gesteld door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonsgegevens, contactgegevens, gezondheidstoestand, haptotherapeutische diagnose en uw behandelingen. Daarnaast worden gegevens toegevoegd die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw schriftelijke toestemming, eventueel hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals uw huisarts.


Wij vinden uw privacy belangrijk en doen ons best om die te waarborgen. Dit houdt in:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en medische gegevens,

 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw dossier is alleen inzichtelijk voor Haptotherapie Vlaardingen. Wij houden ons aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en delen uitsluitend alleen met uw toestemming uw gegevens met derde.


De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen wanneer u daar toestemming voor geeft.

 • voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.

 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • enkele gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie. Deze administratie kan worden ingezien door een administrateur.


Indien wij om andere redenen gebruik willen maken van uw gegevens zullen wij u van te voren informeren en schriftelijk toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.


Zorgnota.

Op de zorgnota (factuur) die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats.

 • datum van de behandeling

 • korte omschrijving van de behandeling: ‘Haptotherapie”

 • de kosten van de behandeling

Uw zorgnota wordt via de mail naar u toegestuurd, waarna wij u verzoeken deze binnen 14 dagen te betalen. Indien u de nota op een andere manier wilt ontvangen, kunt u dat met ons bespreken.


Klachten en geschillen.

Om te voldoen aan de eisen in klachtrecht en geschillenrecht gesteld in de Wkkgz, ben ik aangesloten bij Klachtenportaal ZORG


Mijn doel is elke cliënt zo goed mogelijk te informeren en te behandelen. Mocht u ergens een klacht over hebben, meldt het dan alstublieft bij ons. Wij staan willen graag uw klacht horen en er over met u in gesprek gaan. Mocht dit toch niet tot een bevredigende uitkomst komen, dan zijn wij aangesloten bij Klachtenportaal Zorg voor een klachtenregeling.

ID lidmaatschap: 10453

Indien u een offciele klacht wil indienen, kunt u zich tot hen wenden. Kijk voor meer informatie op www.klachtenportaalzorg.nl voor meer informatie.